Objave

Prikaz objav, dodanih na februar, 2021

Rezultati projekta KA2 pRobot so na voljo

Slika
  Veseli in ponosni smo, da smo uspešno zaključili p rojekt pRobot , ki ga j e vodila Šlezijska univerza (University of Silesia ,  Chorzow) iz Poljske in je bil financiran s sredstvi EU ter Edu-Res fondacije.  Cilj projekta je bil z uporabo robotov ter programiranja pove č ati motivacijo dijakov za u č enje naravoslovnih predmetov (matematike, fizike, kemije, …). Ko dijaki poskušajo s pomo č jo robotov (ki so za njih  privlačni, saj se z njimi ne srečujejo vsak dan) rešiti dolo č eno nalogo, spoznajo, da za uspešno rešitev potrebujejo znanje različnih naravoslovnih predmetov. Posledično je tudi snov različnih naravoslovnih predmetov zanje bolj zanimiva.  Rezultat projekta so delovni listi za dijake ter navodila za u č itelje , ki so jih izdelale  sodelujo č e srednje  šole iz Gr č ije, Italije, Litve, Makedonije, Poljske ter Slovenije. Učitelji lahko uporabijo posamezne delovne liste ali pa upoštevajo korelacije, ki jih je pripravila šlezijska univerza v sodelovanju z Edu-Res fondacij